Vedtægter

§ 1: Komvests navn, stiftelse, hjemsted og idégrundlag:
a) Foreningens navn er “Komvest”, der er en afledning af “Vesterbro Komponistforening”, som var foreningens oprindelige navn. Foreningens hjemmeside findes på www.komvest.dk.
b) Komvest stiftedes på Vesterbro i København i 1999 af Christian Hildebrandt, Peter Lindeman Jørgensen og Morten Hansen.
c) Foreningens hjemsted er Danmark.
d) Komvest er en forening for komponister med særlig interesse for kor- og kammermusik.

§ 2: Komvests formål og virke:
a) Foreningens formål er at virke for udbredelsen af medlemmernes musik, dels ved at skabe koncertprojekter, dels ved at knytte an til netværk, institutioner og foreninger med relation til nykomponeret musik. Delmål er:
*) At arrangere events, der synliggør og styrker interessen for nykomponeret kor- og kammermusik i Danmark og udlandet, både hos komponister, dirigenter, instrumentalister, korsangere og publikum. **) At tiltrække nye medlemmer.
***) At være en base for medlemmerne, hvor de kan dele viden og erfaring om virket som komponist af kor- og instrumentalmusik for såvel professionelle som amatører.
****) At bringe komponisterne ind i indstuderingsprocessen og herved styrke sammenhængen mellem komposition og udøvelse/komponist og musiker.
*****) At lave dokumentationsoptagelser i høj kvalitet af musikken, som foreningen og komponisterne kan bruge til at markedsføre sig med.
b) Foreningens virke er at udvikle, lede og gennemføre projekter med musik af medlemmerne.
c) Et Komvest-projekt skal godkendes af bestyrelsen og kassereren på baggrund af projektbeskrivelse, budget og tidsplan. Projektbeskrivelsen skal blandt andet indeholde kriterier for udvælgelse af værker.
d) Når et godkendt Komvest-projekt sættes i gang, skal det offentliggøres for hele foreningen.
e) Et projekt ledes af en projektleder, som har det overordnede ansvar for udvikling, planlægning og gennemførelse af projektet. Projektlederen skal være medlem af foreningen.
f) Kunstnerisk leder af et projekt er den eller de musiker(e), f.eks. dirigenten, der har det overordnede ansvar for musikkens udførelse.
g) Projektlederen og den kunstneriske leder tegner projektet og kan alene, men i rimeligt samråd med alle deltagende musikere og komponister, træffe beslutninger angående projektets udformning. Ændringer i budget, program og repertoire skal godkendes af bestyrelsen.

§3: Medlemmer af Vesterbro Komponistforening
a) Optagelsesproceduren for nye medlemmer er som følger: Med ansøgningen indleveres værker efter eget valg. Mindst en sats blandt det indleverede materiale skal være en nyskrevet og ikke tidligere opført a cappella korsats (minimum SATB) – af varighed mindst et minut og i sværhedsgrad egnet for et semiprofessionelt kor. Hvis bestyrelsen vurderer, at det indleverede materiale ikke opfylder dette krav, kan ansøgeren stilles som opgave at skrive et sådant korstykke som en svendeprøve. Efter at have modtaget tilfredsstillende materiale indkaldes ansøgeren til en samtale. Den endelige afgørelse om optagelse i foreningen tages af bestyrelsen efter denne samtale.
b) Ansøgningen vurderes primært ud fra bestyrelsens opfattelse af det indsendte materiales kunstneriske kvalitet samt ansøgerens evne til at indgå i det §2 beskrevne virke.

§4: Ledelse
a) Foreningens højeste myndighed er en årlig ordinær generalforsamling. Her fastlægges størrelsen af et eventuelt medlemskontingent for det kommende regnskabsår. Generalforsamlingen varsles skriftligt af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Email er gyldig varslingsmetode. Datoen for generalforsamlingen offentliggøres ved samme lejlighed.
b) Forslag til generalforsamlingen skal forelægges bestyrelsen senest to uger før afholdelsen. Den endelige skriftlige dagsorden samt kassererens regnskab for det forgangne kalenderår skal foreligge mindst en uge før den ordinære generalforsamling. Regnskabets godkendelse pålægges generalforsamlingen. Dagsordnen skal som minimum indeholde:
1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af indkaldelse
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Præsentation af nye medlemmer
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Beretning fra repræsentanter
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af kasserer og revisor
11. Projekter i det kommende år
12. Driftsbudget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingenter
13. Indkomne forslag
14. Eventuelt
c) Foreningens bestyrelse vælges blandt medlemmerne og består normalt af 3 til 5 personer.
d) Det tilstræbes at kassereren er medlem af bestyrelsen, men det er ikke et krav. Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.
e) Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
f) Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres med simpelt flertal: Hvert medlem har én stemme.
g) Ved kampvalg: Hvert ordinært medlem har én stemme pr. kandidat, men kan maksimalt tildele en kandidat én stemme.
h) Ved stemmelighed mellem opstillede kandidater til bestyrelsesvalg afholdes omvalg mellem de pågældende kandidater.
i) Det er muligt at afgive stemme via brev eller afgive fuldmagt til en på forhånd anmeldt afstemning.
j) Generalforsamlingen afholdes i begyndelsen af næste regnskabsår
k) Foreningens daglige ledelse tegnes af formand og kasserer, som også alene har mulighed for at benytte foreningens konto.
l) Ved bestyrelsesmedlemmers utidige afgang skal bestyrelsen senest 1 måned efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der holdes supplerende valg til bestyrelsen.
m) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Halvdelen af foreningens medlemmer kan i fællesskab indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, forslag indgives mindst 7 dage før, og endelig dagsorden udsendes mindst 3 dage før afholdelsen. Dagsorden skal som minimum indeholde:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Redegørelse fra indkalderen for indkaldelsen
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt
n) Ekstraordinære generalforsamlinger kan foregå over internettet.
o) Vedtægterne kan ændres på enhver behørigt indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværendes flertal. Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Vedtægter underskrives af ordstyrer og bestyrelsesformanden med datering af mødet for generalforsamlingen.
p) Hvis Vesterbro Komponistforening ønskes nedlagt skal dette ske på en ekstraordinær generalforsamling, som er særligt indkaldt alene med dette på dagsordenen, og ved denne skal mindst 50% af medlemmerne være fysisk tilstede.

§5: Interessemedlemskab
a) Interessemedlemskab tilbydes musikere eller andre, som har været involveret i et Komvest-projekt.
b) Komponister som ikke er medlemmer af foreningen – det kan f.eks. dreje sig om udenlandske komponister eller komponister, der af andre grunde ikke kan deltage i foreningens virke som beskrevet under §2 – kan tilbydes interessemedlemskab og mulighed for at medvirke som gæstekomponister ved Komvest-projekter.
c) Interessemedlemskab giver ret til at møde ved generalforsamlinger, dog uden stemmeret.
d) Interessemedlemmer kan tilbydes rabat ved koncerter o.lign.
e) Kontingent for interessemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

§6: Økonomi
a) Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi. Kassereren har ansvaret for foreningens konto og den daglige drift heraf. Han refererer til bestyrelsen.
Stk. 2. Formand og kasserer har prokura hver for sig og i forening. Kassereren kan optage kassekredit for foreningen hos foreningens bankforbindelse til brug for foreningens aktiviteter.
b) Ved generalforsamlingen præsenteres et overordnet driftsbudget for administration af foreningen. Dette budget skal afbalanceres i forhold til det fastlagte medlemskontingent, eller medlemskontingentet fastlægges ud fra foreningens driftsbudgets behov.
c) Ved hvert projekt udarbejdes særskilt budget vedrørende aflønning af medvirkende musikere eller andre professionelle serviceydere i forbindelse med projekterne, leje af lokaler, nodetryk, produktion af dokumentations-cd, opretholdelse af webside, øvrige PR-udgifter o.lign.
d) Projekterne realiseres dels af indtægter i form af koncerthonorarer og billetindtægter, dels gennem offentlig og privat støtte. Alle disse indtægter tilfalder Komvest og indgår i foreningens regnskab.
e) Foreningen kan ikke udbetale komponisthonorarer til sine medlemmer. Eventuelt overskud i forbindelse med projektvirksomhed henlægges til brug ved finansiering af senere projekter. Foreningen kan dog søge om komponisthonorarer til medlemmerne for konkrete bidrag til koncertprojekter, under betingelse af, at honorarerne udbetales direkte til medlemmerne og ikke gennem foreningen.
f) Undtagelse fra §6.e: Der vil dog i forbindelse med projekter være mulighed for at holde medlemmerne udgiftsfrie m.h.t. forplejning og transport.
g) Kassereren skal godkende og underskrive alle budgetter og fondsansøgninger. Bestyrelsen kan dog bemyndige en anden til at underskrive og afgive fondsansøgninger. Alle udgifts- og indtægtsbilag for projekter skal tilgå kassereren.
h) Ved foreningens nedlæggelse vil eventuel formue alene blive anvendt i overensstemmelse med foreningens formål, enten ved afholdelse af koncert i foreningens regi eller ved donation af formuen til et eller flere foretagender, der ligesom denne forening har et udelukkende almennyttigt kulturelt formål.

Komponistforening